کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دفتر اموربانوان و خانواده تلفن مرکزی: ۳۴۲۷۴۵۳۰-۰۸۳ n.soraia@razi.ac.ir

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دفتر اموربانوان و خانواده

تلفن مرکزی: ۳۴۲۷۴۵۳۰-۰۸۳

n.soraia@razi.ac.ir