دفتر امور بانوان-تماس با ما

همکاران محترم می توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان دانشکده ها و معاونت ها یا از طریق پست الکترونیکی رییس دفتر امور بانوان به آدرسnahidshahabadi@yahoo.comبا ما در میان بگذارند.