نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های دانشکدۀ علوم اجتماعی

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
روان‌شناسی
روان‌شناسی دارد ندارد
 
راهنمایی و مشاوره
مشاورۀ خانواده دارد ندارد
مشاورۀ مدرسه دارد ندارد
مشاورۀ شغلی دارد ندارد
مشاورۀ توانبخشی دارد ندارد
 
علوم سیاسی
روابط بین‌الملل دارد ندارد
علوم سیاسی دارد ندارد
 
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی دارد دارد
توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی دارد ندارد
اقتصاد انرژی دارد ندارد
 
جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی دارد ندارد
 
حسابداری
حسابداری دارد ندارد
 
اقتصاد انرژی
اقتصاد انرژی دارد ندارد
 
مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگی دارد ندارد
 
کارآفرینی
کسب و کار جدید دارد ندارد
آموزش و ترویج کارآفرینی دارد ندارد
مدیریت آموزشی دارد دارد