دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند از طریق سامانه  rulpt.razi.ac.ir از تاریخ 96/08/01 لغایت 96/08/11 ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل ثبت نام به صورت آنلاین و از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه رازی انجام می پذیرد.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند از طریق سامانه  rulpt.razi.ac.irاز تاریخ 96/08/01 لغایت 96/08/11 ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل ثبت نام به صورت آنلاین و از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه رازی انجام می پذیرد.