بدین وسیله به اطلاع می رساند کاروان زیارتی عتبات عالیات درتاریخ 96.6.21 اعزام خواهند شد لذا از اعضاء محترم هیئت علمی که که تمایل دارند دراین کاروان زیارتی شرکت نمایند حداکثر تا تاریخ 96.5.10 به آقای حشمت اله خزایی ستاد رفاهی دانشگاه درساختمان مرکزی مراجعه فرمایند .

بدین وسیله به اطلاع می رساند کاروان زیارتی عتبات عالیات درتاریخ 96.6.21 اعزام خواهند شد لذا از اعضاء محترم هیئت علمی که که تمایل دارند دراین کاروان زیارتی شرکت نمایند حداکثر تا تاریخ 96.5.10 به آقای حشمت اله خزایی ستاد رفاهی دانشگاه درساختمان مرکزی مراجعه فرمایند .