ه اطلاع کلیه اعضاء محترم برسانند ، تور یک روزه پاوه وغارقوری قلعه جهت (اعضاء محترم غیر هیات علمی پنجشنبه 96.6.2 ) و(اعضاء محترم هیات علمی جمعه 96.6.3 ) برگزارمی گردد از متقا ضیان دعوت می شود جهت ثبت نام ازتاریخ 96.5.28 لغایت 96.5.30 به اموررفاهی دانشگاه آقای حشمت اله خزایی مراجعه فرمایند ،.ضمنا اولویت با افرادی می باشد که قبلا استفاده نکرده اند. ساعت حرکت 30/8 دقیقه صبح مقابل سازمان مرکزی      

ه اطلاع کلیه اعضاء محترم برسانند ، تور یک روزه پاوه وغارقوری قلعه جهت (اعضاء محترم غیر هیات علمی پنجشنبه 96.6.2 ) و(اعضاء محترم هیات علمی جمعه 96.6.3 ) برگزارمی گردد از متقا ضیان دعوت می شود جهت ثبت نام ازتاریخ 96.5.28 لغایت 96.5.30 به اموررفاهی دانشگاه آقای حشمت اله خزایی مراجعه فرمایند ،.ضمنا اولویت با افرادی می باشد که قبلا استفاده نکرده اند.

ساعت حرکت 30/8 دقیقه صبح مقابل سازمان مرکزی