دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر رسول قبادیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده   کشاورزی   را به  مدت دو سال  به عنوان   مدیر گروه آموزشی آبیاری   منصوب کرد.

 

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر رسول قبادیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی آبیاری منصوب کرد.