در راستای طرح جدید توسعه فضای سبز دانشگاه (مصوب هیات رییسه محترم) و با توجه به علاقه همکاران محترم دانشگاهی در این زمینه، از کلیه پرسنل محترم علاقه مند دعوت میشود در اجرای این طرح( با هدف و شعار هر کارمند و هر هیات علمی غرس یه درخت به عنوان یادگاری) همکاری نمایند. ضمناً از همکاری اداره محترم تدارکات آقایان سبکراه و دکتر محمدی فر به عنوان آغازگر این طرح تشکر و قدردانی می گردد . دکتر علی اشرف خزایی - ناظر عالی فضای سبز دانشگاه  

در راستای طرح جدید توسعه فضای سبز دانشگاه (مصوب هیات رییسه محترم) و با توجه به علاقه همکاران محترم دانشگاهی در این زمینه، از کلیه پرسنل محترم علاقه مند دعوت میشود در اجرای این طرح( با هدف و شعار هر کارمند و هر هیات علمی غرس یه درخت به عنوان یادگاری) همکاری نمایند. ضمناً از همکاری اداره محترم تدارکات آقایان سبکراه و دکتر محمدی فر به عنوان آغازگر این طرح تشکر و قدردانی می گردد.

دکتر علی اشرف خزایی - ناظر عالی فضای سبز دانشگاه