Web Content Display

 

 

 

 

هیات نظارت و ارزیابی استانی

 

 

 

1

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس دانشگاه رازی و رئیس هیات نظارت و ارزیابی استانی

2

دکتر علی سلیمی قلعه

معاون آموزشی دانشگاه رازی و نائب رئیس هیات نظارت و ارزیابی استانی

3

دکتر مهرداد نیاپرست

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی و دبیر هیات نظارت و ارزیابی استانی

عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی آمارو عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

4

دکتر نادر نادری

عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی کار آفرینی و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

5

دکتر شهرام فتاحی

عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی اقتصاد  و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

6

دکتر هوشنگ قمرنیا

عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی مهندسی آب و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

7

دکتر سعید جلالی هنرمند

عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی زراعت و اصلاح نباتات و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

8

دکتر مهرداد پویان مهر

عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی دامپزشکی و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

9

دکتر سینا زرشکی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی

10

دکتر علی اکبر احمدی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی