3961-03 درس محاسبات عددی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

3961-03 درس محاسبات عددی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

گروه 09 درس محاسبات عددی با کد 3813013 منحصرا جهت دانشجویان عمران تعریف شده است. دانشجویان واجد شرایط می باید با رعایت پیش نیازهای درس، صرفا نسبت به انتخاب گروه مذکور اقدام نمایند.