معرفی

  مدیریت امور آموزشی

   اداره کل آموزش دانشگاه رازی به منظور هماهنگی بین واحدهای مختلف آموزشی دانشکده ها،نظارت و سرپرستی
   
   مجموعه،ارائه خط مشی ،سیاست گذاری وتصمیم گیری کلان آموزشی درمقطع کاردانی و کارشناسی تشکیل شده

    است.

    اداره کل آموزش دارای سه اداره به شرح زیر است:
         
   1. اداره ثبت نام و پذیرش  

   2. اداره فارغ التحصیلان

   3. واحد امور رایانه