بدین وسیله با توجه نامه ی ستاد رفاهی وزارت علوم ، تحقیات وفناوری به اطلاع می رساند، در صورت تمایل به سفر سیاحتی وفرهنگی کشورمالزی حداکثر تا تاریخ 96.5.25 به آدرس سایت almohjer.ir مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام فرمایند . ضمنا کلیه اطلاعات وشرایط سفر وثبت نام درسایت مورد نظر آورده شده .  (ستاد رفاهی دانشگاه رازی)

 بدین وسیله با توجه نامه ی ستاد رفاهی وزارت علوم ، تحقیات وفناوری به اطلاع می رساند، در صورت تمایل به سفر سیاحتی وفرهنگی کشورمالزی حداکثر تا تاریخ 96.5.25 به آدرس سایت almohjer.ir مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام فرمایند . ضمنا کلیه اطلاعات وشرایط سفر وثبت نام درسایت مورد نظر آورده شده .  (ستاد رفاهی دانشگاه رازی)