به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر شهاب قاضی در نشست بررسی مسائل فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشگاه رازی اظهار داشت: فرهنگ مقوله‌ای بسیار مهم و فراگیر است و تنها فرد و دستگاه خاصی متولی آن نیست بلکه مباحث کاربردی فرهنگی بسیار عمیق و فراگیر است . وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی از ظرافت خاصی برخوردار است، افزود: ما در حوزه فرهنگ، نیاز جدی به تعامل داریم و سطح تعاملات باید بالا باشد .   دکتر قاضی در ادامه بیان کرد: باید فضایی فراهم شود تا با آرامش و روش صحیح، نظرات خود را ارائه دهیم تا آنچه  نفع و مصلحت اجتماع در آن است، حاصل شود .   رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی تأکید کرد: اقدامات و کارهای فرهنگی اگر آمیخته با خودرأیی و استبداد باشد آن‌طور که شایسته است، اثرگذار نخواهد بود هرچند به روش درست انجام شده باشد .   وی اضافه کرد: جامعه ما از روشنگری و آگاهی بالایی برخوردار است و مردم نیز توانمند هستند و لذا در حوزه فرهنگ باید جدیت بیشتری داشته باشیم .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر شهاب قاضی در نشست بررسی مسائل فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشگاه رازی اظهار داشت: فرهنگ مقوله‌ای بسیار مهم و فراگیر است و تنها فرد و دستگاه خاصی متولی آن نیست بلکه مباحث کاربردی فرهنگی بسیار عمیق و فراگیر است.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی از ظرافت خاصی برخوردار است، افزود: ما در حوزه فرهنگ، نیاز جدی به تعامل داریم و سطح تعاملات باید بالا باشد.

 

دکتر قاضی در ادامه بیان کرد: باید فضایی فراهم شود تا با آرامش و روش صحیح، نظرات خود را ارائه دهیم تا آنچه  نفع و مصلحت اجتماع در آن است، حاصل شود.

 

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی تأکید کرد: اقدامات و کارهای فرهنگی اگر آمیخته با خودرأیی و استبداد باشد آن‌طور که شایسته است، اثرگذار نخواهد بود هرچند به روش درست انجام شده باشد.

 

وی اضافه کرد: جامعه ما از روشنگری و آگاهی بالایی برخوردار است و مردم نیز توانمند هستند و لذا در حوزه فرهنگ باید جدیت بیشتری داشته باشیم.