بدین وسیله به اطلاع می رساند، پیرو مذاکرات صورت گرفته با معاونت محترم آموزش و استانداردسازی آن اداره کل ،   برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان   " آشنایی با سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی "   مختص   اعضای هیات علمی دارای پروانه کارشناسی استاندارد و هیات مسئولین کمیته های فنی استاندارد مستقر در   این دانشگاه در روز دوشنبه (11دی ماه 1396 ساعت 10 صبح)  در محل سالن سمعی بصری دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد شد.

بدین وسیله به اطلاع می رساند، پیرو مذاکرات صورت گرفته با معاونت محترم آموزش و استانداردسازی آن اداره کل، برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی" مختص اعضای هیات علمی دارای پروانه کارشناسی استاندارد و هیات مسئولین کمیته های فنی استاندارد مستقر در این دانشگاه در روز دوشنبه (11دی ماه 1396 ساعت 10 صبح) در محل سالن سمعی بصری دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد شد.