به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست بررسی مسائل فرهنگی و انجمن‌های علمی در دانشکده کشاورزی پیش ازظهر امروز20دی‌ماه1396 با حضور معاون فرهنگی دانشگاه،رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و جمعی از اساتید این دانشکده در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار شد .  در ادامه این نشست دکتر زینی وند مدیر فرهنگی دانشگاه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی را ارائه داد.  در پایان اساتید دانشکده کشاورزی پیشنهاد‌ها و نظرات خود را مطرح کردند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست بررسی مسائل فرهنگی و انجمن‌های علمی در دانشکده کشاورزی پیش ازظهر امروز20دی‌ماه1396 با حضور معاون فرهنگی دانشگاه،رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و جمعی از اساتید این دانشکده در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار شد.

 در ادامه این نشست دکتر زینی وند مدیر فرهنگی دانشگاه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی را ارائه داد.  در پایان اساتید دانشکده کشاورزی پیشنهاد‌ها و نظرات خود را مطرح کردند.