به اطلاع همکاران محترم می‌رساند گروه سیار سازمان انتقال خون کرمانشاه روز یکشنبه مورخه 96/10/10 از ساعت 9 الی 12 ظهر در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه مستقر خواهند شد.  بدینوسیله از همکاران دانشگاهی جهت اهداء خون دعوت به عمل می‌آید.          

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند گروه سیار سازمان انتقال خون کرمانشاه روز یکشنبه مورخه 96/10/10 از ساعت 9 الی 12 ظهر در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه مستقر خواهند شد.  بدینوسیله از همکاران دانشگاهی جهت اهداء خون دعوت به عمل می‌آید.