رئیس دانشگاه

  گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

     شرح وظایف واحد:
    1.ثبت نام و تشکیل پرونده جت دانشجویان شاهدوایثارگرجدیدالورود درمهرماه هر سال تحصیلی
    2.برگذاری کلاس های تقویتی متناسب بانیاز و درخواست دانشجو وپیشنهاداستادمشاور در دانشکده هاوخوابگاه ها
    3.بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان درهرترم
    4.بررسی تقاضای آموزشی درستادشاهدوایثارگردانشگاه طبق موادآموزشی و تبصره های موجود
    5.پیگیری امور آموزشی(تقاضای انتقال،تغییررشته،مهمانی و...)ازطریق هماهنگی بااداره کل آموزشی
    6.برگزاری اردوهای فرهنگی،زیارتی،سیاحتی،تفریحی
    7.هماهنگی و پیگیری مشاوره آموزشی و فرهنگی توسط اساتیدمشاوره درگروه های آموزشی
    8.هماهنگی باحوزه دانشجویی و پیگیری مسائل رفاهی  معیشتی دانشجویان شاهدوایثارگر
    9.برگزاری مسابقات فرهنگی،ورزشی در سطح دانشگاه و استان
   10.پیگیری امور آموزشی و فرهنگی وهماهنگی بابنیادشهیدوایثارگران استان و شهرستان کرمانشاه 
   11.پیگیری امورمربوط به کارکنان شاهدوایثارگر در دانشگاه از طریق هماهنگی باقسمت های مختلف دانشگاه

      اطلاعات پرسنل
   

  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
  دکتر امجدملکی مشاور رئیس دانشگاه ومدیرکل امور دانشجویان شاهدوایثارگر 34274520 282 -
  مجید معصومی پور کارشناس خدمات آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر 34274520 282 -

   


    تماس باما:
    آدرس:کرمانشاه،طاق بستان،خیابان دانشگاه،سازمان مرکزی،طبقه همکف،واحد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
    تلفن واحد:مستقیم 34274520
    دورنگار:34274520