هیأت ممیزه

  شرح وظایف هیأت ممیزه

   

  شرح وظایف هیأت ممیزه

  - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و آموزشی دانشگاه در مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی بر اساس ضوابط مصوب

  - رسیدگی و اظهارنظر در مورد ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه به رتبه های بالاتر با در نظر گرفتن مقررات
  - ارزشیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه
  - تشکیل کمیته های تخصصی برای رسیدگی و اظهارنظر درباره پرونده های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه
  - فراهم آوردن زمینه همکاری و هماهنگی با هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  - انجام نظرخواهی از کارشناسان و متخصصین دانشگاه در رابطه با پرونده داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه در صورت لزوم.
  - ارسال پرونده های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای مربوط جهت تکمیل و اظهارنظر
  - ارسال گزارش مصوبات هیأت ممیزه برای مقام ریاست دانشگاه
  - رسیدگی به سایر اموری که در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به عهده هیأت ممیزه قرار داده شده است
  - رسیدگی به پرونده اعضای غیر هیأت علمی مربوط به مسیر ارتقاء شغلی که برابر مجوز سازمان مدیریت یا سازمانهای ذیربط ارجاع شده و یا خواهد شد.