رئیس دانشگاه

  اداره دبیرخانه مرکزی

  شرح وظایف:

  1. تایپ نامه های اداری،پرینت نامه های تایپی و ارجاعی
  2. ارجاع نامه ها به معاونت ها و مدیریت های دانشگاه
  3. ثبت نامه های وارده و ارسال نامه ها به نقاط مختلف کشور
  4. بایگانی نامه های مختلف ارجاع شده و دریافتی در بایگانی مرکزی
  5. دبیرخانه آموزش(ارسال و دریافت نامه های آموزشی)

  اطلاعات پرسنل:

  نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
  محسن نوروزی  رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 34277611 285 14
   ژیلا سبحانی متصدی امور دفتری(دبیرخانه آموزش) 34277604 248 13
  علی شیری ماشین نویس 34277605 248 137
  رضا فرهادی متصدی امور دفتری 34277606 259 129
  شهریار مرادی متصدی امور دفتری 34277604 259 129
  عبدالرضا خانی متصدی امور دفتری( نامه رسان) 34277605 248 137

  تماس با ما:
  آدرس:کرمانشاه-طاق بستان-خیابان دانشگاه-سازمان مرکزی-طبقه همکف-واحد دبیرخانه مرکزی
  تلفن واحد:مستقیم 34277611 ،تلفن داخلی 257-285-259 ،نمابر 34277611
  ایمیل واحد: