به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین کارگاه ماساژ کلاسیک توسط  دانشکده  تربیت بدنی دانشگاه رازی با همکاری پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  برگزارشد.  مدرس کارگاه دکتر منوچهر حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه رازی بود این کارگاه  در روز های  22و 23 تیرماه در دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید. گفتنی است در پایان دوره مدرک معتبر از پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرکت کنندگان ارائه شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین کارگاه ماساژ کلاسیک توسط  دانشکده  تربیت بدنی دانشگاه رازی با همکاری پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  برگزارشد.  مدرس کارگاه دکتر منوچهر حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه رازی بود این کارگاه  در روز های  22و 23 تیرماه در دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید.

گفتنی است در پایان دوره مدرک معتبر از پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرکت کنندگان ارائه شد.