دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر جمال فتح الهی عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده   علوم اجتماعی و تربیتی را به   مدت دو سال   به‌عنوان   معاون اداری و مالی دانشگاه  منصوب کرد.

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر جمال فتح الهی عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی را به مدت دو سال به‌عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.