دانشجویان عزیز دوره دکتری:  امور بین الملل درنظر دارد به منظور حمایت بیشتر از دانشجویان عزیز غیر ایرانی دانشگاه رازی، از همکاری شما گرامیان در قالب کار دانشجویی به عنوان پشتیبان بهره مند گردد.داوطلبان ارجمند از تاریخ 96.07.01 لغایت 96.07.12 از ساعت 9 تا 12 به امور بین الملل دانشگاه مراجعه نمایند.                                                                                          امور بین الملل دانشگاه  

 

دانشجویان عزیز دوره دکتری:

 امور بین الملل درنظر دارد به منظور حمایت بیشتر از دانشجویان عزیز غیر ایرانی دانشگاه رازی، از همکاری شما گرامیان در قالب کار دانشجویی به عنوان پشتیبان بهره مند گردد.داوطلبان ارجمند از تاریخ 96.07.01 لغایت 96.07.12 از ساعت 9 تا 12 به امور بین الملل دانشگاه مراجعه نمایند.

                                                                                         امور بین الملل دانشگاه