ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ کارشناسی ارشد 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی، در ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.19 تا 96.06.22) اقدام فرمایید.   اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 1396   راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد دانشگاه رازی در سال تحصیلی 96-97   نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان در سال 1396   فرم مدرک کارشناسی و معدل 
 
ضمن عرض تبریک دوباره خدمت پذیرفته‌شدگان دورۀ کارشناسی ارشد 1396 در دانشگاه رازی، به آگاهی می‌رساند فایل‌های مورد نیاز برای ثبت نام، شاملِ اطلاعیۀ ثبت نام، راهنمای ثبت نام، شناسۀ کاربری پذیرفته‌شدگان استعداد درخشان و فرم ویژۀ آماده‌نبودنِ مدرک کارشناسی، در ذیل قابل بارگیری است؛ خواهشمند است بر مبنای این اطلاعات، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال پُستی مدارک در تاریخ‌های تعیین‌شده (96.06.19 تا 96.06.22) اقدام فرمایید.