" به اطلاع متقاضیان محترم پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 96 می رساند، مهلت ارسال مدارک تا 96/2/27 تمدید شد "    

 

"به اطلاع متقاضیان محترم پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 96 می رساند، مهلت ارسال مدارک تا 96/2/27 تمدید شد"