بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم هیات علمی، غیر هیات علمی وبازنشستگان گرامی دانشگاه می رساند، همکارانی که تاکنون موفق به ارسال اطلاعات بیمه تکیملی نشده اند  حداکثر تا روز دوشنبه 96.10.11 به صورت حضوری به اداره کارگزینی ویا ازطریق اتوماسیون اداری وتلگرام به شماره 9187401845  نسبت به ارسال موارد زیر اقدام فرمایند.  ارسال تصویر کارت ملی یاشناسنامه اعضای خانواده و تحت تکفل قانونی      انتخاب یکی از گروههای الف، ب وج  

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم هیات علمی، غیر هیات علمی وبازنشستگان گرامی دانشگاه می رساند،

همکارانی که تاکنون موفق به ارسال اطلاعات بیمه تکیملی نشده اند حداکثر تا روز دوشنبه 96.10.11 به صورت حضوری به اداره کارگزینی ویا ازطریق اتوماسیون اداری وتلگرام به شماره 9187401845 نسبت به ارسال موارد زیر اقدام فرمایند. 

ارسال تصویر کارت ملی یاشناسنامه اعضای خانواده و تحت تکفل قانونی     

انتخاب یکی از گروههای الف، ب وج