بدین وسیله به اطلاع می رساند ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی با همکاری بانک گردشگری و شرکت کاسپین سامانه پرداز برای صدور کارت ارزی مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همکاری نموده است متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت ستاد رفاهی وزارتخانه با آدرس setadrefahi.msrt.ir مراجعه فرمایند و از طریق لینک مربوطه به سایت شرکت و یا بانک متصل شوند. ستاد رفاهی دانشگاه رازی

بدین وسیله به اطلاع می رساند ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی با همکاری بانک گردشگری و شرکت کاسپین سامانه پرداز برای صدور کارت ارزی مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همکاری نموده است متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت ستاد رفاهی وزارتخانه با آدرس setadrefahi.msrt.ir مراجعه فرمایند و از طریق لینک مربوطه به سایت شرکت و یا بانک متصل شوند.

ستاد رفاهی دانشگاه رازی