آزمون بسندگی زبان دانشگاه تا تاریخ 96/5/15 تمدید شد.

آزمون بسندگی زبان دانشگاه تا تاریخ 96/5/15 تمدید شد.