دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد انجام امور مربوط به نگهداری و توسعه فضای سبز و همچنین نگهداری زمین فوتبال اداره تربیت‌بدنی خود را بر اساس استانداردهای انجام کار و به‌صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای سابقه کاری در نگهداری فضای سبز، واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن رسید بانکی واریز مبلغ پانصد هزار ریال بابت خرید اسناد مناقصه ( به حساب شماره 2177333702009 بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی)، به امور قراردادهای دانشگاه رازی واقع در کرمانشاه، باغ ابریشم، مجتمع پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی ، طبقه همکف ، مراجعه کنند. تلفن :  34274521 -  083  ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. فروش اسناد جلسه توجیهی تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه تاریخ بازگشایی پاکت‌های مناقصه از 10/05/ 1396  لغایت  16/05/1396 17/05/1396 21/05/1396 22/05/1396     اداره تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد انجام امور مربوط به نگهداری و توسعه فضای سبز و همچنین نگهداری زمین فوتبال اداره تربیت‌بدنی خود را بر اساس استانداردهای انجام کار و به‌صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای سابقه کاری در نگهداری فضای سبز، واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن رسید بانکی واریز مبلغ پانصد هزار ریال بابت خرید اسناد مناقصه ( به حساب شماره 2177333702009 بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی)، به امور قراردادهای دانشگاه رازی واقع در کرمانشاه، باغ ابریشم، مجتمع پردیس دانشگاه، سازمان مرکزی،طبقه همکف، مراجعه کنند. تلفن :  34274521 -  083  ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

فروش اسناد

جلسه توجیهی

تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه

تاریخ بازگشایی پاکت‌های مناقصه

از 10/05/ 1396  لغایت  16/05/1396

17/05/1396

21/05/1396

22/05/1396

 

 

اداره تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی