دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر حبیب جعفری عضو محترم هیئت علمی دانشکده   علوم   را به  مدت دو سال  به عنوان   مدیر گروه آموزشی آمار   منصوب کرد.  

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر حبیب جعفری عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار منصوب کرد.