هیأت امنا

  شرح وظایف هیأت امناء

   
  - تصویب آیین نامه های داخلی
  - بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از سوی رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود
  - تصویب بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه
  - تصویب حسابها و ترازنامه سالیانه دانشگاه
  - تعیین نحوه نگهداری اموال و بررسی چگونگی نظارت و تمرکز حسابهای اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه
  - تعیین نحوه برداشت و مصرف کمکهای دریافتی مردمی، موضوع بند د ماده 27 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
  - تصویب سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط
  - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن
  - تعیین حسابرس و خزانه دار برای دانشگاه 
  - تلاش برای جلب همیاری های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مربوط
  - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که حسب مورد پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجراست
  - پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای کادر هیأت علمی و غیر هیأت علمی که پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرایی دارد
  - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی در چارچوب ضوابط مصوب هیأت وزیران
  - تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن
  - بررسی گزارش مشروح دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می گردد
  - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرایی می یابد
  - در مواردی که موضوعی نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد، هیأتی متشکل از اعضای هیأت امناء و کارشناسان ذیربط از وزارتخانه و دانشگاه کمیسیون دایمی هیأت امناء را تشکیل می دهند