رئیس دانشگاه

    اداره گزینش

    رئیس اداره گزینش : مسعود تمسکی
    کارشناس اداره گزینش: -
    محقق اداره گزینش: -
    مسئول امور دفتری و بایگانی گزینش: محمد حق نجاتی