عرض محتوى الويب

     

 

 

 

   موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی

نام موسسه

تلفن

آدرس سایت

جهاد دانشگاهی

083-38246767

www.uastjdksh.ac.ir/fa

شهید رضایی

083-38272659

www.kshr.ac.ir

زاگرس

083-37218063

www.zagros.ac.ir

گنجینه هنر

   083-38214905-6

-

کبیر غرب

083-34262225

www.kabirgharb.ir