تماس با مرکزرشد

شماره تلفن مرکز اداری واحدهای فناور:
8390650
8390651