نام و نام خانوادگی: یداله سبکراه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: