به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه تخصصی   "آشنایی با خدمات شبکه فن بازار ملی ایران" در دانشگاه (دوشنبه 13 شهریورماه)در محل آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد. این کارگاه توسط  مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه و با همکاری فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه با حضور قنبرپور، رئیس فن بازار ملی ایران، علی اکبریان، دبیر   فن بازار ملی ایران،   برگزار گردید. لازم به ذکر است در کارگاه مذکور، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نیز افرادی از دیگر سازمان ها و موسسات استانی شرکت داشتند.   در این کارگاه، موضوعات ذیل توسط علی اکبریان ارائه گردید و در خاتمه جلسه، در مورد مسائل مطرح شده، بحث و گفتگو صورت گرفت:             -معرفی شبکه فن بازار ملی ایران             -معرفی بازار دارایی فکری، لیزینگ محصولات دانش بنبان و حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری           -معرفی فعالیت های این شبکه در راستای تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی             -تشریح نحوه استفاده از خدمات این شبکه در راستای ثبت مالکیت فکری و ایجاد شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه تخصصی "آشنایی با خدمات شبکه فن بازار ملی ایران" در دانشگاه (دوشنبه 13 شهریورماه)در محل آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه توسط مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه و با همکاری فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه با حضور قنبرپور، رئیس فن بازار ملی ایران، علی اکبریان، دبیر فن بازار ملی ایران، برگزار گردید.

لازم به ذکر است در کارگاه مذکور، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نیز افرادی از دیگر سازمان ها و موسسات استانی شرکت داشتند.  

در این کارگاه، موضوعات ذیل توسط علی اکبریان ارائه گردید و در خاتمه جلسه، در مورد مسائل مطرح شده، بحث و گفتگو صورت گرفت:            

-معرفی شبکه فن بازار ملی ایران            

-معرفی بازار دارایی فکری، لیزینگ محصولات دانش بنبان و حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری          

-معرفی فعالیت های این شبکه در راستای تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی            

-تشریح نحوه استفاده از خدمات این شبکه در راستای ثبت مالکیت فکری و ایجاد شرکت های دانش بنیان