بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی طراحی آزمون و نقش مؤثر آن  در پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه با سرفصل‌های:  سیر تحول آزمون‌سازی، عوامل مؤثر در روند آزمون، روایی و پایایی آزمون، روش‌های طراحی زیرساخت و جدول مشخصات سؤالات آزمون، نگاهی نو به روند آزمون‌سازی (معرفی ارزشیابی پویا) ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه روز یکشنبه 1بهمن‌ماه 1396 ساعت (8:30تا 12:30) به مدت 4ساعت با همکاری حوزه معاونت آموزشی توسط دکتر سامان عبادی دانشیار گروه زبان انگلیسی در کتابخانه مرکزی برگزار می‌گردد.

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی طراحی آزمون و نقش مؤثر آن  در پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه با سرفصل‌های:  سیر تحول آزمون‌سازی، عوامل مؤثر در روند آزمون، روایی و پایایی آزمون، روش‌های طراحی زیرساخت و جدول مشخصات سؤالات آزمون، نگاهی نو به روند آزمون‌سازی (معرفی ارزشیابی پویا) ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه روز یکشنبه 1بهمن‌ماه 1396 ساعت (8:30تا 12:30) به مدت 4ساعت با همکاری حوزه معاونت آموزشی توسط دکتر سامان عبادی دانشیار گروه زبان انگلیسی در کتابخانه مرکزی برگزار می‌گردد.