به اطلاع همکاران محترم غیر هیات علمی می رساند مدیریت طرح و برنامه دانشگاه  در نظر دارد با هماهنگی مرکز زبان دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی نماید. علاقمندان می توانند جهت شرکت در این دوره ها تصویر پرداخت اینترنتی یا تصویر فیش واریزی (مبلغ 20 هزار تومان) را به شماره حساب 2177333702009 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی نزد بانک ملی به همراه تصویر کارت شناسایی کارمندی به شماره کارشناس مرکز زبان ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶ تلگرام نمایند.                        دوره ها در دو سطح مقدماتی و متوسط ارائه خواهد شد.    پیش از برگزاری دوره مصاحبه تعیین سطح برگزار خواهد شد. هزینه های شرکت در دوره سهم  اعضاء غیر هیات علمی (رسمی ، پیمانی ، قراردادی) مبلغ 20 هزار تومان خواهد بود.   طول هر دوره 18 جلسه و38  ساعت خواهد بود و در صورت شرکت در کلاس ها و موفقیت در آزمون پایان دوره به ازاء هر دوره 10 ساعت آموزشی با تایید مدیریت طرح و برنامه دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنان ثبت می گردد.   در صورت حضور کامل اعضاء غیر هیات علمی در جلسات و شرکت در آزمون و عدم کسب موفقیت در آزمون، دوره در شناسنامه  کارکنان درج نخواهد شد.    کلاس ها در ساعات غیر اداری از  15:30تا 17  برگزار می گردد و بابت شرکت در کلاس ها اضافه کار پرداخت نخواهد شد.   تاریخ شروع کلاس ها بهمن ماه سال جاری  و با برنامه ریزی مرکز آموزش زبان خواهد بود.    مدرسان دوره  مدرسین مرکز زبان دانشگاه رازی می باشند.   کلاس ها در دو گروه برگزار خواهد شد. گروه اول: شنبه و چهارشنبه، گروه دوم: یکشنبه و سه شنبه   کلاس ها در سه محل مجتمع کلاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.  

  به اطلاع همکاران محترم غیر هیات علمی می رساند مدیریت طرح و برنامه دانشگاه  در نظر دارد با هماهنگی مرکز زبان دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی نماید. علاقمندان می توانند جهت شرکت در این دوره ها تصویر پرداخت اینترنتی یا تصویر فیش واریزی (مبلغ 20 هزار تومان) را به شماره حساب 2177333702009 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی نزد بانک ملی به همراه تصویر کارت شناسایی کارمندی به شماره کارشناس مرکز زبان ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶ تلگرام نمایند.                     

 دوره ها در دو سطح مقدماتی و متوسط ارائه خواهد شد.

  پیش از برگزاری دوره مصاحبه تعیین سطح برگزار خواهد شد.

هزینه های شرکت در دوره سهم  اعضاء غیر هیات علمی (رسمی ، پیمانی ، قراردادی) مبلغ 20 هزار تومان خواهد بود.

 طول هر دوره 18 جلسه و38  ساعت خواهد بود و در صورت شرکت در کلاس ها و موفقیت در آزمون پایان دوره به ازاء هر دوره 10 ساعت آموزشی با تایید مدیریت طرح و برنامه دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنان ثبت می گردد.

 در صورت حضور کامل اعضاء غیر هیات علمی در جلسات و شرکت در آزمون و عدم کسب موفقیت در آزمون، دوره در شناسنامه  کارکنان درج نخواهد شد. 

 کلاس ها در ساعات غیر اداری از  15:30تا 17  برگزار می گردد و بابت شرکت در کلاس ها اضافه کار پرداخت نخواهد شد.

 تاریخ شروع کلاس ها بهمن ماه سال جاری  و با برنامه ریزی مرکز آموزش زبان خواهد بود.

  مدرسان دوره  مدرسین مرکز زبان دانشگاه رازی می باشند.

 کلاس ها در دو گروه برگزار خواهد شد. گروه اول: شنبه و چهارشنبه، گروه دوم: یکشنبه و سه شنبه

 کلاس ها در سه محل مجتمع کلاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.