مرکز رشد دانشگاه رازی در نظر دارد تا اولین کارگاه آموزشی با عنوان "  تولید بدون کارخانه و استراتژی های بازاریابی" را از سلسله کارگاه های آموزشی خود را با همکاری دکتر محمدی فر  روز دوشنبه مورخ 20 آذرماه 1396 در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار نماید.

مرکز رشد دانشگاه رازی در نظر دارد تا اولین کارگاه آموزشی با عنوان " تولید بدون کارخانه و استراتژی های بازاریابی" را از سلسله کارگاه های آموزشی خود را با همکاری دکتر محمدی فر  روز دوشنبه مورخ 20 آذرماه 1396 در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار نماید.