به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی،  پیرو همکاری مدیریت کارآفرینی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با جامعه دانشگاه و اداره کل استاندارد استان، کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی" با حضور معاون استانداردسازی این اداره کل در تاریخ دوشنبه 96/10/11 در سالن سمعی بصری دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید . این کارگاه در راستای دوره‌های آموزشی موردنیاز اعضای هیئت‌علمی دارای پروانه کارشناسی استاندارد و هیئت مسئولین کمیته‌های فنی استاندارد مستقر در دانشگاه بوده است . در ابتدای این کارگاه دکتر دارابی مطالبی را در خصوص نحوه استفاده از سامانه جامع تدوین استاندارد جهت جستجوی منابع استاندارد و ثبت پیشنهاد تدوین ارائه نمود و پیشنهاد‌هایی نیز در خصوص مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز اداره استاندارد جهت مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنعتی و پیگیری استقرار کمیته‌های فنی متناظر استاندارد جدید در دانشگاه داده شد. در ادامه نیز جلسه پرسش و پاسخ در زمینه مطالب ارائه شده برگزار گردید.    

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی،  پیرو همکاری مدیریت کارآفرینی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با جامعه دانشگاه و اداره کل استاندارد استان، کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی" با حضور معاون استانداردسازی این اداره کل در تاریخ دوشنبه 96/10/11 در سالن سمعی بصری دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

این کارگاه در راستای دوره‌های آموزشی موردنیاز اعضای هیئت‌علمی دارای پروانه کارشناسی استاندارد و هیئت مسئولین کمیته‌های فنی استاندارد مستقر در دانشگاه بوده است.

در ابتدای این کارگاه دکتر دارابی مطالبی را در خصوص نحوه استفاده از سامانه جامع تدوین استاندارد جهت جستجوی منابع استاندارد و ثبت پیشنهاد تدوین ارائه نمود و پیشنهاد‌هایی نیز در خصوص مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز اداره استاندارد جهت مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنعتی و پیگیری استقرار کمیته‌های فنی متناظر استاندارد جدید در دانشگاه داده شد. در ادامه نیز جلسه پرسش و پاسخ در زمینه مطالب ارائه شده برگزار گردید.