به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مطالعات اولیه طراحی پروژه احداث مجتمع خوابگاهی بلوک های7و8و9 در چارچوب طرح جامع دانشگاه ومطابق با استانداردها و سرانه های مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در تیر ماه سال1394 و بازیر بنای 6150 مترمربع و از محل  اعتبارات پروژه های ملی آغاز گردید. پس از مرحله فوق طراحی اولیه جهت استقرار بنا شامل پلان ها ، مقاطع و نماها و انطباق روابط فضایی ،دسترسی ها و ارتباطات ، ارائه دیاگرام های  مربوطه و کلیه عوامل تاثیر گذار در طراحی نظیر شرایط اقلیمی ،شرایط جغرافیایی ، سیمای شهری و هویت عملکردی و جانمایی طرح منطبق با طرح جامع دانشگاه به عمل آمد. طراحی فاز 2 اعم از تهیه ی پلان ها ، نماها ،مقاطع و متعاقبا" نقشه های سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی با رعایت کلیه ضوابط و آئین نامه های موجود توسط کارشناسان دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه انجام گردیده است .   پروژه مذکورتحت نظارت کارشناسان دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه و با متراژ حدودی 6150  مترمربع در سه بلوک 4 طبقه در آذرماه سال 1394 کلنگ زنی شده و پس از گذشت بیست‌ویک ماه از شروع عملیات اجرایی،در مهرماه سال 1396(95% ) پیشرفت فیزیکی دارد.            

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مطالعات اولیه طراحی پروژه احداث مجتمع خوابگاهی بلوک های7و8و9 در چارچوب طرح جامع دانشگاه ومطابق با استانداردها و سرانه های مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در تیر ماه سال1394 و بازیر بنای 6150 مترمربع و از محل  اعتبارات پروژه های ملی آغاز گردید.

پس از مرحله فوق طراحی اولیه جهت استقرار بنا شامل پلان ها ، مقاطع و نماها و انطباق روابط فضایی ،دسترسی ها و ارتباطات ، ارائه دیاگرام های  مربوطه و کلیه عوامل تاثیر گذار در طراحی نظیر شرایط اقلیمی ،شرایط جغرافیایی ، سیمای شهری و هویت عملکردی و جانمایی طرح منطبق با طرح جامع دانشگاه به عمل آمد.

طراحی فاز 2 اعم از تهیه ی پلان ها ، نماها ،مقاطع و متعاقبا" نقشه های سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی با رعایت کلیه ضوابط و آئین نامه های موجود توسط کارشناسان دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه انجام گردیده است .

  پروژه مذکورتحت نظارت کارشناسان دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه و با متراژ حدودی 6150  مترمربع در سه بلوک 4 طبقه در آذرماه سال 1394 کلنگ زنی شده و پس از گذشت بیست‌ویک ماه از شروع عملیات اجرایی،در مهرماه سال 1396(95% ) پیشرفت فیزیکی دارد.