به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، پنجمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور 13 اسفندماه 1396 با حضور دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان به همراه تعدادی از معاونین خود، محمودیزدانبخش دبیر حقوقی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور و همچنین مدیران حقوقی دانشگاه‌های غرب کشور در دانشگاه لرستان برگزار شد. در این نشست مسائل و موارد حقوقی مشترک دانشگاه‌های منطقه پنج کشور  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.      

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، پنجمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور 13 اسفندماه 1396 با حضور دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان به همراه تعدادی از معاونین خود، محمودیزدانبخش دبیر حقوقی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور و همچنین مدیران حقوقی دانشگاه‌های غرب کشور در دانشگاه لرستان برگزار شد.

در این نشست مسائل و موارد حقوقی مشترک دانشگاه‌های منطقه پنج کشور  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.