به اطلاع می رساند همایش یک روزه "آشنایی با فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای و المپیاد مهارت ویژه دانشجویان، در روز دوشنبه 96،2،18 ساعت 10 الی 16 در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.

 

به اطلاع می رساند همایش یک روزه "آشنایی با فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای و المپیاد مهارت ویژه دانشجویان، در روز دوشنبه 96،2،18 ساعت 10 الی 16 در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.