بدین وسیله به اطلاع می رساند، همایش پیاده روی کارکنان واعضای هیئت علمی دانشگاه روز شنبه 30دی ماه 1396 ساعت 10:30صبح در ضلع شمالی دانشگاه توسط شورای راهبردی مدیریت سبزدانشگاه برگزار خواهد شد.

بدین وسیله به اطلاع می رساند، همایش پیاده روی کارکنان واعضای هیئت علمی دانشگاه روز شنبه 30دی ماه 1396 ساعت 10:30صبح در ضلع شمالی دانشگاه توسط شورای راهبردی مدیریت سبزدانشگاه برگزار خواهد شد.