«شناسۀ کاربری و گذرواژۀ ورود به سامانۀ ثبت نام پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد» جهت دریافت فایل نحوه ثبت نام کلیک کنید

«شناسۀ کاربری و گذرواژۀ ورود به سامانۀ ثبت نام پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد»

جهت دریافت فایل نحوه ثبت نام کلیک کنید