مناقصه خریداری پهنای باند اینترنت فرم شماره دو(قرارداد پهنای باند)   فرم شماره یک (اسناد مناقصه)