بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از سوی رئیس سازمان سنجش کشور، مجوز ایجاد و پذیرش دانشجو در سه رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی ، مهندسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و علوم دامی گرایش تغذیه طیور در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1397 صادر شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از سوی رئیس سازمان سنجش کشور، مجوز ایجاد و پذیرش دانشجو در سه رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی ، مهندسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و علوم دامی گرایش تغذیه طیور در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1397 صادر شد.