به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی به‌خاطر حمایت در برگزاری همایش بزرگداشت مقام دانشمند سرشناس محمدبن زکریای رازی در دانشگاه رازی تقدیر کرد . متن تقدیرنامه به شرح ذیل می باشد :  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی به‌خاطر حمایت در برگزاری همایش بزرگداشت مقام دانشمند سرشناس محمدبن زکریای رازی در دانشگاه رازی تقدیر کرد.

متن تقدیرنامه به شرح ذیل می باشد: