به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین جلسه شورای رفاهی دانشگاه به ریاست دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا و با حضور کلیه اعضاء روزشنبه 15مهرماه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد. برپایه این گزارش در این جلسه دکتر اعلمی آل آقا رییس دانشگاه درخصوص مسائل رفاهی اعضاء هیئت علمی سخنانی را ایراد نمود. سپس در ادامه دکتر خزائی دبیر شورای رفاهی با ارائه گزارشی از چگونگی اجرای مصوبات جلسه قبل و گزارش عملکرد ستاد رفاهی دانشگاه به مساله تامین زمین اساتید اشاره کرد و در ادامه اعضاء شورا نکته نظرات خودرا در این زمینه ارائه دادند. گفتنی است در پایان جلسه در خصوص مسئله تعاونی مسکن دانشگاه وعملکرد بیمه طرف قراداد دانشگاه بحث وتبادل نظر شد وجهت بهبود عملکرد آنها راهکارهایی ارائه گردید.      

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین جلسه شورای رفاهی دانشگاه به ریاست دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا و با حضور کلیه اعضاء روزشنبه 15مهرماه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

برپایه این گزارش در این جلسه دکتر اعلمی آل آقا رییس دانشگاه درخصوص مسائل رفاهی اعضاء هیئت علمی سخنانی را ایراد نمود.

سپس در ادامه دکتر خزائی دبیر شورای رفاهی با ارائه گزارشی از چگونگی اجرای مصوبات جلسه قبل و گزارش عملکرد ستاد رفاهی دانشگاه به مساله تامین زمین اساتید اشاره کرد و در ادامه اعضاء شورا نکته نظرات خودرا در این زمینه ارائه دادند.

گفتنی است در پایان جلسه در خصوص مسئله تعاونی مسکن دانشگاه وعملکرد بیمه طرف قراداد دانشگاه بحث وتبادل نظر شد وجهت بهبود عملکرد آنها راهکارهایی ارائه گردید.