به اطلاع می رساند که مرکز آپای دانشگاه رازی در نظر دارد دوره آموزشی «هکر قانونمند» را از تاریخ 19 بهمن 1396 به مدت 60 ساعت در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار نماید.  جهت اطلاع بیشتر به سایت مرکز آپا دانشگاه با آدرس cert.razi.ac.ir مراجعه فرمایید.  

به اطلاع می رساند که مرکز آپای دانشگاه رازی در نظر دارد دوره آموزشی «هکر قانونمند» را از تاریخ 19 بهمن 1396 به مدت 60 ساعت در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار نماید. 

جهت اطلاع بیشتر به سایت مرکز آپا دانشگاه با آدرس cert.razi.ac.ir مراجعه فرمایید.