به اطلاع می رساند به منظور ایجاد بستر مناسب برای برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی اعضای محترم هیأت علمی،  نشستی تحت عنوان «دانشگاه تراز جهانی و چالش‌های آن» در روز دوشنبه 96.02.25 از ساعت 16 لغایت 18 با حضور دکتر طهماسب‌پور، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در محل سالن اجتماعات دکتر شمسی پور کتابخانۀ مرکزی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

 

به اطلاع می رساند به منظور ایجاد بستر مناسب برای برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی اعضای محترم هیأت علمی،  نشستی تحت عنوان «دانشگاه تراز جهانی و چالش‌های آن» در روز دوشنبه 96.02.25 از ساعت 16 لغایت 18 با حضور دکتر طهماسب‌پور، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در محل سالن اجتماعات دکتر شمسی پور کتابخانۀ مرکزی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.